فعاليت كنسرسيوم

هدف از فعالیت کنسرسیوم عبارت است از:
• همکاری و تعامل مستمر بین اعضاء براي بهبود خدمات مؤسسات در ارائه خدمات مناسب به دانشجويان.
• همکاری با وزارت علوم درجهت کاهش تصدی گری دولت و افزایش نظارت برموسسات
• حفظ و دفاع از حقوق و منافع مشترک موسسات و دانشگاه‌های الکترونیکی