ضرورت کنسرسیوم

از ويژگي‌ مؤسسات آموزش عالي الكترونيكي تقويت تعامل و همكاري‌هاي مشترك از طريق شبكه توليد، توزيع و انتقال دانش (Knowledge sharing) می باشد كه نه فقط يك امكان بلكه يك الزام و ضرورت اجتناب ناپذير برای حضور موثر در جامعه امروز است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي الكترونيكي غيردولتي جمهوري اسلامي ايران با همين منظور نسبت به تشكيل كنسرسيوم مؤسسات آموزش عالي الكترونيكي اقدام مي‌نمايند.

جامعه ايراني جامعه جواني است؛ توسعه، پيشرفت و تعالي از طريق دسترسي به آموزش عالي مهمترين دغدغه و خواست جوانان ايراني است. فناوري اطلاعات مناسب‌ترين بستر و زمينه را براي دسترسي همگان بويژه جوانان به دانش پيشرفته با کمترین هزینه و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و بالاترین کیفیت را فراهم نموده است، توسعه زیر نظامها درآموزش عالی کشور از جمله نظام یادگیری الکترونیکی و شكل‌گيري مؤسسات و دانشگاه‌هاي الكترونيكي امكان مناسبی براي پاسخ‌گوئي به بخشي از نيازهاي منطقي و روز افزون جوانان مي‌باشد.