نشست دوازدهم از مجموعه نشست‌هاي علم و جامعه؛ از آموزش عالي کلاسيک به آموزش عالي الکترونيکي-با عنوان فعالیت های آموزشی:تولید محتوی الکترونیکی- سه شنبه 20 آبان ماه 99