نشست دهم از مجموعه نشست‌هاي علم و جامعه؛ از آموزش عالي کلاسيک به آموزش عالي الکترونيکي-با عنوان فعالیت های آموزشی:الزامات و به روش ها- دوشنبه 14 مهرماه 99