کارگاه آموزشی “آموزش الکترونیکی و اجرای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی”

کارگاه اموزشی دکتر صفوی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با عنوان:

“آموزش الکترونیکی و اجرای دروس ازمایشگاهی و کارگاهی”
( برای همه گروههای مهندسی- معماری- دامپزشکی- بیولوژی، تربیت بدنی و غیره)

امروز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح