چهارمین نشست تخصصی کنفرانس یادا- چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹