پیشنهاد تشکیل و کمک به فعال سازی کار گروه تخصصی یادگیری الکترونیکی

پیشنهاد تشکیل و کمک به فعال سازی کار گروه تخصصی یادگیری الکترونیکی