پنجمین نشست تخصصی کنفرانس یادا- چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹