وبینار: یادگیری ترکیبی و آموزش عالی با سخنرانی جناب آقای دکتر فرهاد سراجی

روز دوشنبه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

لینک جلسه: https://vroom.shirazu.ac.ir/yada