همکاری با دفتر آموزش عالی عتف برای ساماندهی، ارتقا و بهبود خدمات آموزش الکترونیکی

همکاری با دفتر آموزش عالی عتف برای ساماندهی، ارتقا و بهبود خدمات آموزش الکترونیکی