همکاری با انجمن یادا در برگزاری کنفرانس های

همکاری با انجمن یادا در برگزاری کنفرانس های سالانه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها