همایش ملی “چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی”

با تاکید معاون محترم آموزشی مبنی بر اهمیت بازاندیشی با هدف بهبود عملکرد دانشگاه ها در سال تحصیلی پیش رو، همایش ملی چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی به وسیله دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۹ برگزار خواهد گردید