هشتمین نشست از مجموعه نشست های علم و جامعه ” آموزش عالی بین المللی مجازی؛ چالش ها، الزامات، فرصت ها” سه شنبه مورخ یکم مهرماه ۹۹