فعالیت کنسرسیوم

هدف از فعالیت کنسرسیوم عبارت است از:
• همکاری و تعامل مستمر بین اعضاء برای بهبود خدمات مؤسسات در ارائه خدمات مناسب به دانشجویان.
• همکاری با وزارت علوم درجهت کاهش تصدی گری دولت و افزایش نظارت برموسسات
• حفظ و دفاع از حقوق و منافع مشترک موسسات و دانشگاه‌های الکترونیکی