نکته های اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه های کشور “در شرایط مقابله با کرونا”