نظامنامه و آیین نامه ها

در راستای ساماندهی و توسعه برنامه ها و فعالیت های سیستم یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران طی سال های گذشته مستندات و آیین نامه های مرتبط تهیه و تنظیم گردیده است که اهم موارد به شرح زیر در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.