نشست هفدهم از مجموعه نشست‌های علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی-با عنوان یادگیری الکترونیکی: پارادایم آینده یادگیری- چهارشنبه ۳ دی ماه ۹۹