نشست نوزدهم از مجموعه نشست‌های علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی-با عنوان پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی- چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹