نشست دوازدهم از مجموعه نشست‌های علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی-با عنوان فعالیت های آموزشی:تولید محتوی الکترونیکی- سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۹