نشست دهم از مجموعه نشست‌های علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی-با عنوان فعالیت های آموزشی:الزامات و به روش ها- دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹