ضرورت کنسرسیوم

از ویژگی‌ مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی تقویت تعامل و همکاری‌های مشترک از طریق شبکه تولید، توزیع و انتقال دانش (Knowledge sharing) می باشد که نه فقط یک امکان بلکه یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر برای حضور موثر در جامعه امروز است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی جمهوری اسلامی ایران با همین منظور نسبت به تشکیل کنسرسیوم مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی اقدام می‌نمایند.

جامعه ایرانی جامعه جوانی است؛ توسعه، پیشرفت و تعالی از طریق دسترسی به آموزش عالی مهمترین دغدغه و خواست جوانان ایرانی است. فناوری اطلاعات مناسب‌ترین بستر و زمینه را برای دسترسی همگان بویژه جوانان به دانش پیشرفته با کمترین هزینه و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و بالاترین کیفیت را فراهم نموده است، توسعه زیر نظامها درآموزش عالی کشور از جمله نظام یادگیری الکترونیکی و شکل‌گیری مؤسسات و دانشگاه‌های الکترونیکی امکان مناسبی برای پاسخ‌گوئی به بخشی از نیازهای منطقی و روز افزون جوانان می‌باشد.