ششمین نشست تخصصی کنفرانس یادا- چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹