سومین نشست تخصصی کنفرانس یادا- چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹