حمایت همه جانبه وزارت علوم از توسعه کمی وکیفی موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی غیرانتفاعی

نشست مشترک روسای موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی با جناب آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و مدیران کل معاونت آموزشی سرکار خانم دکتر شمیرانی، جناب آقای دکتر اوحدی و جناب آقای دکتر آهنچیان و نیز رییس کارگروه یادگیری الکترونیکی جناب آقای دکترصفوی به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز و به صورت آنلاین در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار گردید و در این جلسه موسسات آموزش عالی الکترونیکی اهم مباحث و چالش ها و نیازهای خود را بیان داشتند. در ادامه معاونت محترم آموزشی و مدیران کل دفاتر ذیربط ضمن حمایت همه جانبه وزارت علوم از توسعه کمی وکیفی برنامه ها و خدمات موسسات آموزش عالی الکترونیکی توضیحات و رهنمود ها و راهکارهای لازم برای اهتمام به سیستم یادگیری الکترونیکی در موسسات را بیان داشته و در پایان مقررگردید:

با توجه به تجارب و تخصصی بودن موسسات آموزش عالی الکترونیکی ( مجازی ) از دانش و تجارب حرفه ای موسسات مذکور در توسعه برنامه های راهبردی آموزش عالی با معرفی موسسات مذکور به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش از گذشته استفاده گردد.

 اعضاء هیات علمی در حال جذب موسسات در حال استخدام با توجه به موافقت مقام عالی وزارت به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته شده منظور گردند و در نهایت این افراد جهت اختصاص رشته جدید به موسسات لحاظ گردند.

همچنین اعضاء کنسرسیوم برای روزآمد نمودن نظامنامه یادگیری الکترونیکی همکاری لازم را با کارگروه بعمل آورده و در اولین فرصت نظامنامه جدید را برای تصویب به شورای گسترش در اختیار معاونت قرار دهد.

درخصوص درخواست تسریع در صدور مجوز رشته های موسسات الکترونیکی نیز مقرر گردید با نظر مثبت، متناسب با ظرفیت موسسات مساعدت و اقدام گردد و در مورد تامین هیات علمی مورد نیاز مقرر شد شرایط اعضاء هیئت علمی آیین نامه ارتقاء موسسات الکترونیکی مصوب شورای گسترش برای موسسات آموزش عالی الکترونیکی مبنای عمل قرار گیرد.

در خصوص مشکلات موسسات غیر دولتی در خصوص بیمه و برخورد دوگانه بیمه تامین اجتماعی بین موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مطالبی در جلسه مطرح گردید و تقاضا شد وزارت علوم در این باب پیگیری هایی در سطح بالا (مابین وزارت عتف و وزارت کار و امور اجتمایی) بعمل آورد.

نظر به وجود ظرفیت پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان مقرر گردید تا شرایطی فراهم شود که موسسات آموزش عالی الکترونیکی ( مجازی ) بتوانند از ظرفیت قانونی لازم پذیرش بدون آزمون دانشجویان مذکور برخوردار گردند و دفتر برنامه ریزی در این زمینه اقدام نمایند. تاسیس رشته یادگیری الکترونیکی نیز به تصویب رسید و مقرر شد که از سال آینده اجرا شود.

در پایان جلسه روسای موسسات از زحمات و خدمات معاونت محترم آموزشی و مدیران محترم دفاتر آموزش عالی غیردولتی، گسترش آموزش عالی و برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس و اعضاء کارگروه یادگیری الکترونیکی قدردانی نمودند.