جلسه کنسرسیوم دانشگاه های دانشگاه های الکترونیکی به میزبانی دانشگاه مهرالبرز

جلسه کنسرسیوم با حضور اعضاء روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ تشکیل و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی و تصمیم گیری شد:

  1. ابتدا مراحل ارتقاء موسسه آموزش عالی مهرالبرز به دانشگاه توسط جناب آقای دکتر عبادی به تفصیل مطرح گردید و اعضاء ضمن ابزار خوشحالی از ارتقاء نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی به دانشگاه و تبریک به دست اندرکاران مهرالبرز، خواستار انتقال تجارب و توفیقات دانشگاه مهرالبرز به سایر موسسات آموزش عالی الکترونیکی شدند و مقررگردید مهرالبرز تجربه مستند خود را در اختیار سایر موسسات قرار دهد.
  2. درخصوص زمینه های همکاری اعضاء بحث و بررسی شد و مقرر گردید با توجه سامانه جامع و یکپارچه دانشگاه مهرالبرز، سایر موسسات بتوانند از تجربه موفق دانشگاه مهرالبرز استفاده نمایند. در این خصوص موسسه آموزش عالی نورطوبی و موسسه آموزش عالی فاران مهردانش متقاضی همکاری شده اند.
  3. درخصوص تکمیل ظرفیت موسسات نیز  بحث شد و مقرر گردید طی نامه ای  از سوی کنسرسیوم درخواست مساعدت برای معاونت آموزشی وزارت عتف ارسال گردد.
  4. درخصوص تقویت کنسرسیوم بحث و بررسی شد و مقرر گردید اعضاء ضمن پشتیبانی از برنامه های کنسرسیوم، اقدامات لازم را برای ارتقاء کنسرسیوم فراهم آورند.