جلسه اختصاصی معاون آموزشی وزارت علوم با روسای موسسات آموزش عالی الکترونیکی

به دنبال جلسه مشترک با ریاست کارگروه یادگیری الکترونیکی جناب آقای دکتر صفوی و بیان مسائل و مشکلات موسسات آموزش عالی الکترونیکی مقرر گردید جلسه مشترکی با حضور معاون محترم آمورشی وزیرعلوم و مدیران حوزه معاونت با روسای موسسات آموزش عالی الکترونیکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ به صورت آنلاین برگزار گردد.