تهیه و تصویب آین نامه تشکیل کنسر سیوم دانشگاه ها و موسسات الکترونیکی

تهیه و تصویب آین نامه تشکیل کنسر سیوم دانشگاه ها و موسسات الکترونیکی