چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰

تعامل پداگوژی و تکنولوژی در یادگیری الکترونیکی – پخش زنده