برگزاری ۸ کارگاه تخصصی با موضوعات یادگیری الکترونیکی در کنفرانس یادا