آشنایی با موسسات و دانشگاه های الکترونیکی در ایران و جهان

آشنایی با موسسات و دانشگاه های الکترونیکی در ایران

آشنایی با موسسات و دانشگاه های الکترونیکی در جهان

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه اصفهان

 مرکز آموزش های مجازی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

دفتر آموزش های آزاد و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز آموزشهای آزاد و مجازی – دانشگاه خوارزمی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مرکز آموزش مجازی دانشگاه سمنان

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شاهرود

 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه کاشان

 مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان

مرکز آموزش  الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 مرکز آموزش مجازی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم و پردیس دانشگاهی

مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیلان 

مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی- قم